Устав организации

…ВИТЯГ…
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «ГРОМАДА ФОНТАНКИ» є Громадською організацією, створеною громадянами України на основі добровільності, рівноправності, та законності для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.
1.2. Громадська організація «ГРОМАДА ФОНТАНКИ» (далі «Організація») створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про об’єднання громадян», іншими законодавчими актами та цим Статутом.
1.3. Організація поширює свою діяльність на території Комінтернівського району Одеської області.
1.4. Організація є юридичною особою, яка об’єднує громадян в міру розкриття їх самосвідомості, творчої ініціативи та усвідомлення своєї ролі у процесі розвитку суспільства.
1.5. Організація набуває прав юридичної особи з моменту її реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку, може мати поточні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банків, свою печатку, штампи, емблему та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються постійно діючим Центральним статутним органом Організації.
1.6. Для досягнення своїх цілей та виконання статутних завдань Організація, у встановленому чинним законодавством порядку, має право:
— Засновувати або вступати в спілки громадських організацій, утворювати спілки об’єднань громадян, підтримувати прямі контакти та зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать законодавству України;
— Реалізовувати свої завдання у взаємодії з органами державної влади і управління, профспілками, іншими об’єднаннями громадян, як в Україні так і за її межами, діяльність яких не суперечить чинному законодавству України;
— Представляти та захищати свої законні інтереси, а також законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
— ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, організації, надавати допомогу в їх створені;
— отримувати від органів державної влади та управління та органів місцевого самоврядування необхідну інформацію для здійснення своєї статутної діяльності;
— вносити пропозиції до органів влади і управління з питань розвитку фаху громадських зв’язків відповідно до статутної діяльності Організації.
— Поширювати інформацію, пов’язану зі статутною діяльністю, пропагувати свої ідеї та мету;
— Засновувати підприємства в порядку, встановленому чинним законодавством;
— Засновувати засоби масової інформації.
1.7. Організація здійснює громадську діяльність – безкорисливу діяльність, що не передбачає одержання прибутків від такої діяльності на засадах законності, гуманності, гласності, добровільності та самоврядування. Діяльність Організації має суспільний характер, що не суперечить його взаємодії з органами державної влади та управління, та не позбавляє права на отримання державної підтримки.
1.8. Діяльність організації не обмежується строком.
1.9. Організація несе відповідальність за своїми забов’язаннями належним їй майном. Організація не відповідає за забов’язаннями держави, а держава не відповідає за забов’язаннями Організації.
1.10. Організація у повному обсязі користується правами визначеними чинним законодавством для об’єднання громадян (громадських організацій)
1.11. Повна назва Організації:
Українською мовою – Громадська організація «ГРОМАДА ФОНТАНКИ»
Російською мовою – Общественная организация «ГРОМАДА ФОНТАНКИ»
Скорочена незва Організації:
Українською мовою – ГО «ГРОМАДА ФОНТАНКИ»
Російською мовою – ОО «ГРОМАДА ФОНТАНКИ»

1.12. Юридична адреса постійно діючого статутного органу організації: вул. Центральна№19, кв. 2, с.Фонтанка,Комінтернівського району, Одеської області.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1. Мета:
— задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, екологічних, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів членів організації.
— сприяння формуванню правової держави шляхом громадського контролю за виконанням посадовими особами принципів демократії.
Організація підтримує намір громадян — членів організації найбільш повно розвивати , виражати, задовольняти та захищати свої духовні, творчі, соціальні, екологічні та економічні інтереси і потреби.
2.2. Организація ставить перед собою такі завдання:
— обєднання зусиль для задоволення та захисту політичних, економчних, соціальних, екологічних, культурних та інших інтересів громадян України;
— громадський вплив на виконання депутатами передвиборчих програм;
— громадський вплив на виконання чиновниками та посадовцями своїх публічних обіцянок;
— методами, що не суперечать чинному законодавству, виявлення в діях посадових осіб ознак корупції, злочинних дій або ж бездіяльності;
— методами, що не суперечать чинному законодавству, виявлення чиновників, що систематично зловживають перевищенням свого службового становища;
— у встановленому законом порядку, надавати правоохоронним структурам інформацію про порушення законодавства чиновниками та посадовими особами;
— вести серед населення правову просвітницьку роботу.
— сприяти процесу духовного й культурного відродження шляхом безпосередньої участі у відбудові, реставрації та захисті пам’яток історії та культури;
— сприяння розвитку екологічної самосвідомості населення;
— сприяння проведенню природоохоронних заходів;
— організація конференцій громадськості, навчальних семінарів, тренінгів шкіл;
— участь та організація культурно-масових, природоохоронних, просвітницьких та інших заходів;
— взаємодія з органами охорони здоров`я, освіти, культури та ін., як на Україні, так і за кордоном для здійснення своєї місії;
— встановлення прямих міжнародних контактів і зв’язків зі схожими організаціями, державними органами влади для виконання мети та завдань Організації.

2.3. Для здійснення своїх статутних цілей та завдань Організація в порядку, встановленим чинним законодавством України має право:
— виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права;
— представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах;
— брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, тощо);
— під час проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів може здійснювати в межах законодавства, діяльність, пов’язану з участю в виборчому процесі;
— ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об`єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
— створювати установи та організації;
— одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
— вносити пропозиції до органів влади та управління;
— розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
— засновувати засоби масової інформації;
— створювати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей;
— поширювати інформацію про діяльність Організації;
— з метою здійснення просвітницької діяльності, виховання і освіти створювати на громадських засадах екологічні культурно-просвітницькі заклади, клуби, спеціалізовані підрозділи, організує лекції, виставки, конкурси, лотереї, благодійні акції, має власні друковані органи, використовує в своїй діяльності періодичну пресу, радіо, телебачення, Інтернет;
— взаємодіяти з органами державної влади і управління та органами місцевого самоврядування для досягнення своїх цілей.
— Організація користується і іншими правами,передбаченими законами України.

2.4. Для досягнення статутної мети та реалізації завдань у встановленому законодавством порядку Організація:
— здійснює постійну взаємодію, забезпечує найбільшу ефективність стосунків і створює умови для плідної співпраці на засадах взаємної поваги, невтручання в особисті справи та життя партнерів, неупередженості та спільності інтересів;
— організовує та проводить збори, зустрічі, наради, конференції, семінари,тощо;
— створює серед членів Організації на громадських засадах без надання статусу юридичної особи об’єднання (клуби) за інтересами;
— акумулює внески членів Організації, пожертвування фізичних та юридичних осіб;
— сприяє охороні пам’яток історії, культури, музейних цінностей, історичного середовища;
— бере участь в організації та проведенні заходів державних органів і громадських організацій, виставок, фестивалів, культурно-мистецьких та інших подібних масових заходів;
— здійснює постійну роботу і докладає зусиль щодо захисту соціальних, ділових, виробничих, творчих, культурних та інших спільних інтересів своїх членів;

Громада Фонтанки © 2014